Käyttöehdot

 1. Palvelun kuvaus
  1. Lakimiespuhelin.fi on yritysten, taloyhtiöiden ja yksityishenkilöiden käyttöön tarkoitettu palvelu, jonka tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen yleisluontoista oikeudellista arviointia verkossa ja puhelimitse (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa ja muualla EU:ssa.
  2. Palvelun tarjoaa ja (yhdessä jäljempänä ”Asianajotoimisto(t)”)
  3. Palvelua käyttävä (”Käyttäjä”) hyväksyy Palvelun kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua. Jos Käyttäjä ei halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin, Käyttäjän on lopetettava Palvelun käyttö välittömästi ja kaikilta osin.
 2. Palvelun käyttösäännöt
  1. Lakimiespuhelimen puhelinneuvontaan soitetaan lähtökohtaisesti nimettömästi. Käyttäjältä ei pyydetä nimeä tai muita yksilöintitietoja Lakimiespuhelimeen soitettaessa.Kaikki Lakimiespuhelimeen tulleet puhelut nauhoitetaan Palvelun laadun ja sisällön seuraamiseksi sekä mahdollisia ongelmatilanteita varten Lakimiespuhelimen ja Asianajotoimistojen laillisten oikeuksien turvaamiseksi. Soittamalla Lakimiespuhelimeen Käyttäjä hyväksyy puhelun nauhoittamisen.
  2. Lakimiespuhelimeen soittaminen ei muodosta Käyttäjän ja Asianajotoimiston välillä Suomen Asianajajaliiton tarkoittamaa ”toimeksiantosuhdetta”, vaan kyse on yleisluontoisesta ja lähtökohtaisesti nimettömästä juridisesta arvioinnista, jonka tarkoituksena on auttaa Käyttäjää ratkaisemaan itsenäisesti hänen oikeudellinen ongelmakysymyksensä tai esimerkiksi suositella Käyttäjää kääntymään asianajajan, viranomaisen, julkisen oikeusavustajan tai muun asiantuntijan puoleen.
  3. Asianajotoimistot noudattavat kaikessa toiminnassaan Suomen Asianajajaliiton sääntöjä ja määräyksiä, joista johtuen Asianajotoimistoilla on oikeus keskeyttää ja lopettaa puhelu, mikäli Asianajotoimisto katsoo, että Lakimiespuhelimen kautta tarjottava yleisluontoinen neuvontapalvelu voisi mahdollisesti muodostaa esteellisyyden tai muun ongelman Suomen Asianajajaliiton sääntöjen perusteella. Edellä sanotusta johtuen Asianajotoimistoilla on kaikissa tilanteissa oikeus keskeyttää ja lopettaa puhelu, eikä Käyttäjälle lähtökohtaisesti tarvitse antaa selitystä tai perustetta puhelun keskeyttämiselle ja lopettamiselle.
  4. Käyttäjä on kaikissa tilanteissa velvoitettu maksamaan neuvontapalvelun mukaisen palvelumaksun, vaikka neuvontapalvelu keskeytyisi, lopetettaisiin tai muulla tavoin katkeaisi esim. tietoliikenneongelmista johtuen, ja vaikka sanottu neuvontapalvelun keskeytyminen ei johtuisi Käyttäjästä.
  5. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja hyvää tapaa käyttäessään Palvelua.Lakimiespuhelimessa ei saa:
   – Esittää yksityishenkilöiden henkilö- tai yhteystietoja tai muita arkaluontoisia tai salassa pidettäviä tietoja;
   – esittää laitonta tai hyvän tavan vastaista materiaalia.
  6. Lakimiespuhelin ja Asianajotoimistot pidättävät oikeuden estää näitä käyttöehtoja rikkovalta Käyttäjältä Palvelun käytön.
 3. Palvelun sisältö ja yleisluontoisuus
  1. Lakimiespuhelin tarjoaa matalan kynnyksen yleisluonteista oikeudellista arviointia yrityksille, taloyhtiöille ja yksityishenkilöille.Lakimiespuhelimessa ei anneta sitovaa oikeudellista ohjeistusta, vaan tarkastellaan Käyttäjän juridista kysymystä kokonaisvaltaisesti ja yleisellä tasolla.

   Lakimiespuhelimeen soitto ei muodosta toimeksiantoa Asianajotoimiston ja Käyttäjän välillä, eikä käyttäjän soitto Lakimiespuhelimeen estä Asianajotoimistoa toimimasta Käyttäjän vastapuolen asiamiehenä.

   Yrityksille ja niiden vastuuhenkilöille annettava yleisluontoinen arviointi kattaa oikeudenkäynteihin (riita-, rikos- ja hallintoprosessuaaliset oikeudenkäynnit), sopimuksiin, yhtiöoikeuteen, kilpailuoikeuteen, yrityskauppoihin ja työoikeuteen liittyvät tiedustelut.

   Taloyhtiöille ja niiden vastuuhenkilöille annettava arviointi kattaa urakkaerimielisyyksiin, hallitusvastuuseen ja yhtiökokouksiin liittyvän neuvonnan.

   Yksityishenkilöille annettava arviointi kattaa rikosoikeuteen, asuntokauppoihin, urakkariitoihin ja työoikeuteen liittyvän neuvonnan.

   Lakimiespuhelin ei tarjoa muita kuin edellä yksilöityjä asiaryhmiä koskevaa arviointia.

  2. Lakimiespuhelimeen vastaavat ja Lakimiespuhelin.fi-sivustolla olevan aineiston laativat ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet lakimiehet tai asianajajat.Lakimiespuhelin palvelee arkisin klo 07-20, mikäli Asianajotoimistojen henkilökunta on soittohetkellä käytettävissä ja vapaana. Lakimiespuhelin ja Asianajotoimistot eivät takaa, että kaikkiin puheluihin pystyttäisiin vastaamaan aukioloaikoina.
  3. Palveluun sisältyvä aineisto ja Palvelussa annettava arviointi on luonteeltaan yleistä ja alustavaa, eikä se ole sellaisenaan sovellettavissa kulloinkin käsillä olevaan yksittäistapaukseen. Palveluun sisältyvä aineisto ja Palvelussa annettava arviointi perustuvat rajalliseen määrään informaatiota, eivätkä sellaisenaan muodosta oikeudellisia ohjeita tai arviointiin, johon Käyttäjä voisi luottaa.
  4. Palvelun käyttäminen ei synnytä toimeksiantosuhdetta Käyttäjän tai Asianajotoimiston välille.
   Käyttäjälle annetaan Lakimiespuhelimessa alustava yleisluonteinen arvio oikeudellisen avun tarpeesta ja toimintavaihtoehdoista. Jos Käyttäjä saamansa arvioinnin perusteella päättää ryhtyä asiassaan jatkotoimenpiteisiin, Käyttäjän tulee niin halutessaan solmia erillinen toimeksiantosopimus Asianajotoimiston tai muun oikeudellisen asiantuntijan kanssa saadakseen asiansa perusteellisesti arvioiduksi ja ratkaistuksi.Jos Käyttäjä päätyy solmimaan toimeksiantosopimuksen muun oikeudellisen asiantuntijan kuin Asianajotoimistojen kanssa, niin tällöin tai ei ole sopimusosapuolena tällaisessa toimeksiantosopimuksessa eikä missään vastuussa sanotun sopimuksen toteuttamisesta tai Palvelussa antamistaan neuvoista.
 4. Etämyyntiä koskevat ennakkotiedotLakimiespuhelimen kautta tarjottava oikeudellinen neuvontapalvelu tarjotaan puhelimen tai muun verkkoviestimen välityksellä siten, että asianajotoimiston edustaja ja neuvontapalvelun käyttäjä eivät fyysisesti tapaa toisiansa. Tästä johtuen tässä on annettu kuluttajasuojalain 6 luvun 9§:n mukaiset ennakkotiedot, jotka neuvontapalvelun käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen kuin hän käyttää neuvontapalvelua:
  1. Palvelun pääominaisuudet: yleisluontoinen matalan kynnyksen oikeudellinen arviointi, jossa ei selvitetä tapauksen tarkkoja yksityiskohtia, henkilötietoja tai muitakaan tapauskohtaisia tunnistetietoja.
  2. Palveluntarjoajien tiedot:
   A)  () Osoite:  Puhelinnumero: Sähköposti: B) () Osoite:  Puhelinnumero: Sähköposti:

   Palvelua koskevat valitukset voidaan osoittaa edellä sanottuihin osoitteisiin. Mikäli Käyttäjä tietää ja muistaa neuvontapalvelun tarjonneen Asianajotoimiston, niin tällöin valitus tulee osoittaa suoraan Palvelun tarjonneelle Asianajotoimistolle.

  3. Palvelun hinnoittelu ja muut kulut: oikeudellinen neuvontapalvelun minuuttiperusteinen hinta ilmoitetaan Palvelun verkkosivuilla ja se veloitetaan Käyttäjältä puhelinoperaattorin laskutuksen välityksellä. Mikäli Palvelussa tarjotaan muita maksullisia palveluita tai tuotteita (esim. asiakirjapohjia), niin tällaisten palveluiden tai tuotteiden hinta ja maksutapa ilmoitetaan myös Palvelussa. Käyttäjältä ei veloiteta Palvelun käytöstä mitään kuita kuluja, kuin Palvelussa ilmoitetut palvelumaksut. Käyttäjän puhelinoperaattori tai muu tietoliikenneverkon tarjoaja voi kuitenkin veloittaa Käyttäjältä soveltuvan palvelusopimuksen mukaiset maksut, jotka eivät kuitenkaan liity suoranaisesti Palveluun.
  4. Palvelun toimittaminen: Palvelua koskeva oikeudellinen neuvontapalvelu toimitetaan noudattaen Hyvää asianajajatapaa, kuitenkin siten, että Käyttäjän ja Asianajotoimiston välille ei muodostu toimeksiantosuhdetta, koska kyse on yleisluonteisesti oikeudellisesti arvioinnista, jonka yhteydessä ei lähtökohtaisesti anneta tapaukseen liittyviä henkilö- tai tunnistetietoja. Käyttäjälle ilmoitetaan puheluun vastaajan nimi tai palveluntarjoajaa koskevan yhtiön toiminimi. Mahdolliset reklamaatiot tulee suunnata suoraan puheluun vastanneelle palveluntarjoajalle.
  5. Käyttäjän nimenomainen pyyntö aloittaa Palvelun tarjoaminen ilman peruuttamisoikeutta. Palvelun luonteesta johtuen Käyttäjä suostuu nimenomaisesti siihen, että Palvelu tarjotaan hänelle ennen kuin kuluttajasuojalain 6 luvun 14§:n mukainen peruuttamisaika on päättynyt. Palvelun luonteesta johtuen Palvelun tilausta ei ole mahdollista peruuttaa tehokkaasti, koska Palvelu tarjotaan Käyttäjälle välittömästi sen jälkeen, kun Käyttäjä soittaa neuvontapalvelua koskevaan numeroon. Mikäli Käyttäjä kuitenkin katsoisi, että hänellä on oikeus peruuttaa tarjottu Palvelu kuluttajasuojalain mukaan, niin tällöin Käyttäjän tulee tehdä peruutus kirjallisesti käyttäen Palvelussa olevaa peruutuslomaketta. Kaikissa tilanteissa Käyttäjän tulee kuluttajasuojalain mukaisesti maksaa toimitetusta palvelusta kohtuullinen korvaus. Lähtökohtana on, että Palvelun käyttämisestä ei makseta Käyttäjillä hyvityksiä, palautuksia tai muitakaan korvauksia, ilman erittäin painavia ja erityislaatuisia perusteita.
  6. Palvelun kesto. Neuvontapalvelun käyttö alkaa heti soittohetkestä, jolloin puhelinoperaattori alkaa myös veloittaa Käyttäjältä hinnaston mukaista minuuttikohtaista palvelumaksua. Palvelun alussa Käyttäjälle annetaan automaattisesti Palvelun käyttöä koskevat perustiedot ja Käyttäjältä voidaan pyytää automaatin välityksellä keskeisempiä perustietoja. Neuvontapalvelun käyttö päättyy, kun Käyttäjä tai Asianajotoimiston edustaja päättää puhelun tai puhelu päättyy muusta syystä johtuen. Jonotus on maksullista.
  7. Kuluttajariitalautakunnan käsittely. Mikäli Käyttäjän katsotaan pakottavan lainsäädännön näkökulmasta olevan ”kuluttaja”, niin käyttäjällä on mahdollisuus saattaa riitaiset asiat kuluttajariitalautakunnan tai vastaavan elimen käsiteltäväksi.
 5. Lakimiespuhelimen vastuunrajaus
  1. Lakimiespuhelin tai Asianajotoimistot ei takaa Palvelussa julkaistujen tai annettujen tekstien, neuvojen, kuvien, linkkien tai muun aineiston ja tietojen teknistä tai sisällöllistä toimivuutta, saatavuutta, ajantasaisuutta, puutteettomuutta tai virheettömyyttä.Lakimiespuhelin, Asianajotoimistot tai Palveluun sisältyvää aineistoa tuottaneet henkilöt henkilökohtaisesti eivät missään tilanteessa vastaa Palvelun sisällössä ja aineistossa tai tietokannoissa mahdollisesti ilmenevistä teknisistä tai sisällöllisistä puutteista tai virheellisyyksistä tai Palvelun ja sen sisällön käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
  2. Lakimiespuhelin, Asianajotoimistot tai Palveluun sisältyvää aineistoa tuottaneet henkilöt henkilökohtaisesti eivät vastaa Palvelun tai Palvelun käyttämiseksi tarvittavien laitteiden ja ohjelmien toimivuudesta tai niissä esiintyvien virheiden tai häiriöiden Käyttäjälle aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
  3. Lakimiespuhelin ei vastaa teknisistä vioista, huollon tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, viruksista tai tietoliikennehäiriöistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon muuttumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta tai vahingosta.
  4. Lakimiespuhelin ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta Lakimiespuhelimesta riippumattomasta syystä aiheutuvasta Lakimiespuhelimen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.
  5. Lakimiespuhelin ei vastaa kolmansien osapuolten Palvelun kautta antamien tietojen oikeellisuudesta tai niiden Palvelun kautta tarjoamista tuotteista tai palveluista tai niiden markkinoinnista.
 6. Aineiston immateriaali- ja käyttöoikeudet
  1. Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Palveluun ja siinä annettuun arviointiin tai siihen sisältyvään aineistoon kuuluvat Lakimiespuhelimelle ja :lle tai mahdollisille kolmansille osapuolille.
  2. Käyttäjä saa käyttää ja kopioida Palveluun sisältyvää aineistoa ainoastaan omaan, henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöönsä. Käyttäjällä ei ole oikeutta julkaista, lainata, kopioida, jäljentää, levittää, myydä, vuokrata, lisensoida tai muulla tavalla kaupallisesti hyödyntää Palveluun sisältyvää aineistoa ilman Lakimiespuhelimen ja :n suostumusta ja tätä koskevaa erillistä kirjallista sopimusta. Käyttäjä vastaa siitä, että se ei käytä immateriaalioikeuksin suojattua aineistoa ilman asianmukaisen oikeudenhaltijan lupaa. Tämän ehdon rikkominen voi johtaa rangaistusseuraamuksiin ja vahingonkorvausvastuuseen Lakimiespuhelinta ja :ta tai kolmatta osapuolta kohtaan.
  3. Palveluun sisältyvää aineistoa voi linkittää muille verkkosivuille käyttöehtojen edellisen kohdan 6.2 mukaisesti ja edellyttäen, että linkittäminen tapahtuu lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palveluun sisältyvää aineistoa muualle linkitettäessä Käyttäjän on aina ilmoitettava aineiston lähteeksi Lakimiespuhelin tai Lakimiespuhelin.fi sekä esitettävä linkki sille Lakimiespuhelin.fi-verkkosivuston sivulle, josta aineisto on alkuperäisenä löydettävissä.
 7. Henkilötiedot
  1. Lakimiespuhelimeen soitetaan nimettömästi käyttöehtojen kohdassa 2.1 todetusti.
  2. Lakimiespuhelin ylläpitää asiakasrekisteriä, joka liittyy Palvelun tarjoamiseen ja käyttöön. Käyttäjän henkilötietojen käsittely on kuvattu Lakimiespuhelimen asiakasrekisteriä koskevassa tietosuojaselosteessa käsittelytoimista, joka on Käyttäjän saatavilla Lakimiespuhelin.fi-verkkosivustolla tai pyynnöstä Asianajotoimistoilta.
 8. Palvelun sisällön ja käyttöehtojen muutokset
  1. Lakimiespuhelimella on oikeus milloin tahansa muuttaa, jäljentää, levittää tai poistaa Palvelun sisältöä sekä Palvelussa annettavaa arviointia ja Palveluun sisältyvää aineistoa.
  2. Lakimiespuhelin ja Asianajotoimistot pidättävät itselleen oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa. Muutokset astuvat voimaan välittömästi, kun muutokset sisältävät päivitetyt käyttöehdot on asetettu näkyville Lakimiespuhelin.fi-sivustolle.
 9. Sovellettava laki ja riidanratkaisu muutokset
  1. Palveluun ja näihin käyttöehtoihin ja sovelletaan Suomen lakia.
  2. Palvelua ja näitä käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on kolmijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.
  3. Mikäli Käyttäjän katsottaisiin olevan Suomen pakottavan lainsäädännön näkökulmasta kuluttaja, niin tällöin Käyttäjällä on oikeus viedä riita-asia soveltuvan pakottavan lainsäädännön mukaiseen riidanratkaisumenettelyyn.