Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietosuoja-asetuksen (2016/679) 30 artiklan mukaisen selosteen käsittelytoimista. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaista ja käyttäjistä sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Tietosuojaselosteessa kerrotaan myös asiakkaan ja käyttäjän oikeuksista koskien keräämiämme henkilötietoja.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Lakimiespuhelin.fi -palvelua (”Palvelu”). Palvelun omistaa ja sen ylläpitäjinä ja palveluntarjoajani toimivat yhteistyössä ja .

Asianajotoimistot tarjoavat Palvelun puitteissa matalan kynnyksen juridisen neuvontapuhelimen ja mahdollisesti muuta www.lakimiespuhelin.fi tai www.lmp.fi verkkosivustoilla kuvattua palvelua. Ennen Palvelun käyttöä käyttäjän (ts. soittajan) on luettava ja hyväksyttävä Palvelun käyttöehdot, jotka ovat Palvelun verkkosivustolla. Palvelu ei muodosta asianajotoimeksiantoa vaan kyse on nimettömästä ja yleisluonteisesta juridisesta neuvonnasta, jonka tarkoituksena ei ole antaa sitovaa ohjeistusta. Tarkemmin Palvelun sisältö ja tavoitteet on kuvattu käyttöehdoissa.

Palvelun ylläpitäjä

Asianajotoimistot: 

1.  Osoite:  

2.  Osoite:

Palvelun yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa ja yhteystiedot


sähköposti.
puhelin.

Tietosuojaa koskevan rekisterin nimi ja tausta

• Laadunvalvontaa koskevat puhelinnauhoitteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin sisältö ja rekisteröidyt ryhmät

Palveluun soittajista, eli asiakkaista, ei kerätä manuaalisesti mitään henkilötietoja ja soitot ovat nimettömiä, ellei soittaja itse kerro nimeään soiton yhteydessä. Soittajien nimiä ei kerätä mihinkään henkilörekisteriin edes tilanteessa, jossa soittaja kertoisi nimensä. Soittajia kehotetaan kuitenkin olemaan kertomatta nimeään.

Edellä sanotusta riippumatta, Palvelun asiakassoitot nauhoitetaan automaattisesti turvallisuus- ja laadunvalvontasyistä johtuen. Nauhoitettuja puheluita ei kuunnella tai käytetä mihinkään muuhun kuin laadunvalvontatarkoitukseen tilanteessa, jossa asiakas tai ulkopuolinen laillinen intressitaho (esim. viranomainen) erikseen reklamoi, esittää vaatimuksia tai muulla tavoin esittää väitteitä Palvelun johdosta.

Nauhoitustiedostoista ja -selosteista käy automaattisesti ilmi soittoaika, puhelun kesto ja soittajan numero, mutta mitään manuaalisia lisäyksiä nauhoitustiedostoihin ei lisätä.

Palveluun soitetut puhelut voidaan nauhoittaa hyödyntämällä ryhmäjaottelua, jossa yksityishenkilöt, taloyhtiöt ja yritykset nauhoitetaan omiin nauhoitustiedostokansioihinsa. Myös toisenlaista ryhmäjaottelua voidaan hyödyntää, mikäli palvelulogiikkaa muutetaan.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Nauhoitettuja puheluita ei luovuteta kenenkään ulkopuolisen käyttöön, mutta puheluiden nauhoittamiseen käytetään lähtökohtaisesti ulkopuolista toimijaa, eli suomalaista puhelinoperaattoria ja sen tarjoamia palveluita, joiden puitteissa puheluiden nauhoitukset siis suoritetaan. Lakimiespuhelin käyttää ainoastaan hyvämaineisia ja tunnettuja suomalaisia toimijoita Palvelun toteuttamiseen, jotka yleisesti ottaen ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia toiminnassaan.

Mitään henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Nauhoitettujen puheluiden poistaminen

Palveluntarjoaja varaa oikeuden säilyttää tallennettuja puhelunauhoitteita vähintään niin pitkään, kun teoriassa on mahdollista, että Palvelun johdosta voitaisiin esittää juridisia vaatimuksia tai väitteitä tai muita väitteitä, joilla on vaikutusta esim. palveluntarjoajien maineeseen.

Nauhoituksien säilyttämisessä noudatetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttöehtoja säilytysaikojen suhteen. Pyynnöstä asiakkaalle tai muulle intressitaholle voidaan antaa asiasta ajankohtaista lisätietoa.

Soittajalla ei oikeutta nauhoituksiin

Soittajalla ei ole oikeutta saada nauhoituksia käyttöönsä, eikä tarkastaa nauhoituksia, koska kyse ei ole tietosuoja-asetuksen mukaisesta henkilörekisterin tietosisällöstä. Nauhoituksia lähtökohtaisesti luovutetaan ainoastaan painavin erityisperustein ja siten, että voidaan varmuudella varmistua luovutuksensaajan oikeudesta saada nimenomainen nauhoitus käyttöönsä.

Muut oikeudet

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Palveluntarjoaja sitoutuu oma-aloitteisesti tai laillisesta vaatimuksesta johtuen oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita.